Animation
 
【2016年6月7日 人工衛星講座と研究室見学】
大宮工業高校の生徒さん10名と先生2名が来校されました.そこで,人工衛星講座を開催し,研究室見学会を行いました.大宮工業高校は,JSTの「中高生の科学部活動振興プラグラム」の支援を受けて活動をされています.